thuốc đắt quá muốn uống mà không có tiền để mua.

Ý kiến của bạn

Danh mục